Policy

Jämställdhet  – Genus och Drogpolicy

Verksamheten

Norrby Teater arbetar med teater både som fritidsverksamhet och som metod i lärandet eller stärkande av grupp/individ i demokratisk socialt sammanhang. Vi erbjuder en estetisk utvecklande fritidsverksamhet för unga och vuxna som är öppen för alla oavsett kön, sexuell läggning, funktionshinder, politisk, etnisk, kulturell eller social bakgrund . Vi arbetar för en lärande, utvecklande miljö, där deltagna bereds möjligheten till att utforska sina tankar och idéer genom det sceniska uttrycket och berättartekniker i ett öppet,  tryggt , positivt och demokratiskt gruppklimat.

Verksamheten skall genomsyras av integration, jämställdhet, genusmedvetenhet i ett socialt sammanhang. Alkohol och droger skall inte förekomma i vår verksamhet. Vid eventuellt missbruk anmäls detta till målsman, sociala myndigheter eller polisen

Ledarrollen

Ledaren i gruppen skall medvetande göra integration, jämställdhet och genusmedvetenhet utan att för den skull låta motverka deltagarnas kreativa utforskande i sin verklighet.

Som ledare skall vi reflektera över könsmönster och vilka roller som finns i gruppen och i pjäser/improvisationer, Val av större pjäser, vilka arbetsuppgifter får gruppdeltagarna och ledarna på teatern, hur når vi uti mångkulturella sammanhang och hur arbetar vi för integration.

Ledaren skall motverka utanförskap, kränkningar, invanda könsmönster genom medvetandegöra alla människors lika värde . Vid konflikter skall diskussionen ske i öppen trygg tillåtande miljö utan dömande så att alla känner att de kan förklara, utveckla och omvärdera/respektera varandra utan kränkning.

Deltagarna skall vara delaktiga i policyn

Styrelserollen

Styrelsen är ytters ansvarig för att informationen är aktuell och att den är demokratiskt beslutad och öppen för förändringar om så medlemmar begär detta. Förslagsvis på årsmötet.

En stående punkt på styrelsemötena om vår policy där deltagares frågor kan tas upp frågor från deltagare

Verksamhetsledaren

Verksamhetsledaren ansvarar för handledning till teaterledarna

Se till att information från ledarna når styrelsen.

Verksamhetsledaren skall se till att information från styrelsen når ledarna

 

Hur medvetandegör vi vår policy

Vi använder oss av vår hemsida

Informationsbladet till varje ny medlem och inför varje höstuppstart,

Information på vår informationstavla

Ledarna tar upp indirekt och direkt dessa frågor pedagogiskt och utefter gruppens mognad ålder och funktionshinder

Ledarna är ansvariga att deltagarnas röst når styrelsen och att  svar/beslut når deltagare, målsmän och gode män.

Drama och teater